Veiligheidsbeleid werkplaats HOi-huis

Veilige middelen en veilig werken, dat zijn de twee pijlers waarop het veiligheidsbeleid van het HOi-Huis rust.

Veilige middelen: de in het HOi-Huis gebruikte middelen zijn technisch in een goede staat, voldoen aan de redelijk gestelde eisen van veiligheid, zijn voorzien van een gebruikershandleiding en eventuele veiligheidsvoorschriften.

Veilig werken:het HOi-Huis zorgt voor optimale randvoorwaarden voor veilig werken. Gevaarlijke situaties worden onderkend en alles wordt in het werk gesteld om gevaar zo veel mogelijk te voorkomen.

Dit betekent: optimale vakkennis van het technisch beheer en goede voorlichting en instructie door het beheer. An de deelnemers. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden beschikbaar gesteld en het bevorderen van het gebruik daarvan. Het beheer maakt melding van potentieel gevaarlijke situaties aan het bestuur en doet  (zo nodig) voorstellen tot opheffing daarvan. Wat betreft veilig werken heeft de technisch beheerder een voorbeeldfunctie.

Instructies werkplaats:een kritische beschouwing van de werkplaats en de daarin opgestelde machines, leidt tot de volgende instructies voor het beheer:

 1. Zorg dat de EHBO kist altijd voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is en zorg voor regelmatige controle van de inhoud daarvan.
 2. Zorg voor goede ( en waar nodig gescheiden) opslag van gevaarlijke stoffen
 3. Zorg dat de machines opgesteld en verankerd staan conform de gebruiksaanwijzingen
 4. Zorg voor gebruik van machines conform de handleidingen\zorg ervoor dat duidelijk is welke machines uitsluitend door daartoe bevoegde personen mogen worden bediend.
 5. Zorg voor gestructureerd onderhoud van de machines
 6. Zorg altijd voor aanwezigheid en goede afstelling van hulpmiddelen voor veilig werken, zoals geleiders e kappen
 7. Zorg dat er vrije doorgangen tussen machines zijn
 8. Zorg dat persoonlijke veiligheidsmiddelen ( brillen, oorbeschermers e.d. worden gebruikt
 9. Zorg dat er niet te veel mensen gelijktijdig in de werkplaats aanwezig en werkzaam zijn
 10. Zorg dat er geen losliggende en / of loshangende kabels en leidingen zijn
 11. Zorg voor heldere en zichtbare instructies
 12. Zorg ( eventueel) voor een voorhang- gordijn tussen hout- en metaal
 13. Zorg voor adequate afzuiging, bij voorkeur buiten het gebouw geplaatst.