Ontstaansgeschiedenis
Hoe is het HOi-Huis hier gekomen?
De provincie startte in 2005 het project “Is uw gemeente Ouderenproef”.
Daar zagen ze de vergrijzingsgolf steeds dichterbij komen en men maakte geld vrij om ook in dorpen
meer aandacht te besteden aan het wel en wee van ouderen. Ook vond de provincie het belangrijk
dat ouderen werden gestimuleerd om niet achter de geraniums te blijven zitten, maar actief aan de
gang te gaan of te blijven.

Het voorstel van de provincie kreeg ook in de plaatselijke kranten aandacht en zo ontstonden ook in
Son en Breugel verschillende werkgroepen. Een daarvan was er op gericht op een werkplaats te
creëren met hobbyruimtes voor senioren.

Inkomsten
Subsidie gemeente 20%
Bijdrage deelnemers 41%
Donateurs 22%
Overige inkomsten 17%

Uitgaven
Huur pand 39%
Gas, water, elektra 15%
Beheer 19%
Deelnemersbijeenkomsten 7%
Overige 20%

Matty van de Ven, oud-wethouder, was de vasthoudende initiatiefnemer samen met Koos Westhoff
en wat later onder andere Kees Pijnenborg. Dit initiatief heeft (moeizaam) geleid tot de oprichting
van de Stichting het HOi-Huis.
HOi is de afkorting voor Hobby, Ontspanning en Informatievoorziening.
De initiatiefnemers hebben nogal wat werk moeten verrichten om een onderkomen, een organisatie
en bestaanszekerheid op te bouwen. Het begon al met het vinden van een geschikte locatie. Een
eigen voorstel tot medegebruiker van het scoutinggebouw aan de Europalaan kon niet op
goedkeuring van de gemeente rekenen. Maar ook de volgende voorgestelde locaties: de
leegkomende meisjesschool in de Nieuwstraat (waar nu de Sonnerie zit) en de verdwijnende
meisjesschool in Breugel kregen geen accoord van de gemeente.
Uiteindelijk bracht carnaval de oplossing. Daar kwamen de initiatiefnemers in gesprek met Toon
Lavrijssen, die net was gestopt met zijn aannemersbedrijf en zodoende ruimte (nog wel in het
centrum!) en de zo gewenste machines beschikbaar had. Met Toon en echtgenote Maria werd snel
overeenstemming bereikt. Prachtig!
De hobbels waren echter nog niet allemaal genomen: de gemeente moest instemmen met het
wijzigen van het bestemmingsplan voor het gebruik van de loodsen en er moest natuurlijk nog geld
komen om de ruimten op te knappen en in te richten naar de doelstellingen. En dan nog van het
kunnen draaien als Stichting (huur, energie, organisatievormen etc).
In 2005 werd aan de gemeente een subsidieaanvraag gedaan, maar ook nu was het
gemeentebestuur terughoudend: termen als “je eigen antiek repareren op kosten van de
gemeenschap” en “iedereen betaalt zijn hobby’s toch zelf” werden als gemeentelijke argumenten
gehanteerd….. Blijkbaar zat de gemeente toen nog niet op dezelfde golflengte als de provincie wat de
toekomst van senioren betreft. Uiteindelijk heeft Matty van de Ven weten te bewerkstelligen dat de
gemeente instemde met een subsidie van 50% van de huurkosten van de loods tot een maximum
van € 10.000,—.De rest moesten de initiatiefnemers zelf zien te vinden.
Dit subsidiebedrag vanuit de gemeente geldt momenteel nog ongewijzigd.
Matty sprak een plaatselijke ondernemer aan (een goede kennis van hem) en die stelde direct het
benodigde geld ter beschikking om het HOi-Huis daadwerkelijk op te starten. Hij zag in tegenstelling
tot de gemeente wel meteen het maatschappelijke belang van het HOi-initiatief.
Ook werd door het provinciaal Cultuurfonds een substantieel subsidiebedrag toegekend voor de
verbouwing van de loods tot het huidige HOi-Huis.
Toen kon het HOi-initiatief worden gerealiseerd.
De loods was weliswaar beschikbaar, maar de vloer, plafonds, riolering, verwarming en sanitaire
voorzieningen moesten totaal worden aangepakt. Dat werd door de HOi-mensen van het eerste uur
(door Matty van de Ven, Kees Pijnenborg, Koos Westhoff, Jo van den Oever, Jan van Beers en Tiny ..
en nog anderen) zonder enige vergoeding uitgevoerd. Alleen voor de aanleg van gas en de elektra
werd (begrijpelijkerwijze) externe hulp ingeroepen
Het prachtige HOi-Huis werd officieel geopend op Koninginnedag op 30 april 2006 door wethouder
Marina Starmans. Het beschikte over een complete werkplaats voor houtbewerking, over een
ontmoetingsruimte en over een zaal voor de “schone” hobby’s. Gaandeweg werden allerlei machines
door derden beschikbaar gesteld en door eigen mensen opgeknapt en panklaar gemaakt. Met name
moet worden genoemd dat het Oranjefonds heel veel geld doneerde om de machines aan te passen
(of te vervangen) om te voldoen aan de steeds strenger wordende Arbowet.
Vanuit de provincie kon (forse) subsidie worden aangevraagd voor bestrating van de toevoerwegjes
naar de voordeur; pas nu kon ieder met droge voeten bij de koffie komen.
In 2011 schonk de Rabobank een subsidie van € 5.000,— voor onze plannen om de activiteit “Samen
koken, samen eten” (voor “eenzame” dorpsgenoten op te starten. Daarvoor moest de accommodatie

worden uitgebreid. Door een (andere) locale ondernemer werden op datzelfde moment drie
leegstaande (Meeuwis) units gratis ter beschikking gesteld. De 3 losse units zijn gekoppeld en
ingericht door onze eigen mensen. Een compleet keuken en kookeiland werden gerealiseerd. De
lichtgroene unit dwars op het stenen gebouw maakt het HOi tot een waardige plek voor het
uitoefenen van de doelstellingen van HOi. Met deze uitbreiding konden we echt alle registers
openzetten.

Het aantal hobbygroepen breidde gestaag uit: elk initiatief dat levensvatbaar is kan worden
aangeboden aan leden van de Stichting Hoi-Huis. Waar (dure) aanschaffingen nodig waren, zoals een
elektrische keramiekoven of elektronisch lesbord, bleek de creativiteit binnen het Hoi-Huis zoiets
heel vaak tot realisatie te brengen.
Vanaf het begin is met name de zaal beschikbaar gesteld als (met name) instructieruimte voor bv
computerlessen vanuit andere organisaties zoals de Computerclub van de PVGE.
In onze hoogtijdagen waren er ruim 325 betalende deelnemers aan het HOI-Huis. Vooral als gevolg
van een heel jaar sluiting van ons gebouw in 2021 vanwege Corona, is dit aantal teruggezakt naar
ongeveer 260 maar we stijgen gelukkig weer elke maand en zitten nu op 292 deelnemers.
Thans vinden de volgende activiteiten plaats: crea, kaarten maken, keramiek, klokken maken, drie
actieve kookclubs, schilderen, stamboomonderzoek, tekenen, textielbewerking en Tiffany. En
daarnaast het 3 wekelijkse “Samen gezond en lekker Eten”. En de werkplaats kan gebruikt worden
voor alle hout-, metaal- en kunststofbewerking. Kortom een keur aan aanbod.
Het systeem voor de deelnemers is heel eenvoudig: deelnemers betalen jaarlijks een contributie,
momenteel € 45,— en hebben dan het recht om aan alle verschillende activiteiten deel te nemen;
een koopje dus. De enige bijkomende kosten zijn nog de gebruikte materialen zoals (papier en verf)
bij de hobby’s.

Kom eens binnen, bijvoorbeeld op onze koffieochtend op dinsdag, kijk eens in de ruimten en
werkplaats, schuif hier en daar eens aan bij activiteiten en concludeer of het toch niet iets voor u is.
Onze slogan is: kom naar het HOi-Huis, uw vrienden zijn er al.